تبلیغات
سوالات آزمون تیزهوشان - سوالات تیزهوشان پنجم
 
سوالات آزمون تیزهوشان
پنجشنبه 21 دی 1391 :: نویسنده : مهران میرزا حسینی
سوالات در ادامه مطلب
-    كدام گزینه با گزینه های دیگر هم خانواده نیست؟      1) گیرنده                    2) گرای                3) گرفتار                     4) بگیرند2-    در جمله زیر مفعول كدام گزینه است؟« برّه ها را در اواخر بهار از شیر می گیرند.»    1) برّه ها                   2) بهار          3) شیر            4) اواخر3-    كدام گزینه اسم وصفت نیست؟    1) پروردگار بی همتا         2) چاپلوسان ثنا گو        3) وزیران لایق       4) منادی آزادی4-    در كدام گزینه مفرد و جمع كلمه صحیح است؟   1) امور / اوامر      2) شام /  شامگاهان      3) حق / حقوق       4) كاتب / كتب5-    كدام فعل مركب نیست؟   1) ایمان آورد    2) تصمیم گرفت        3) دل بست          4) خشمگین شد6-    دركدام گزینه تشبیه به کار رفته است؟   1) آب آیینه است پهناور                                            2) رود تیره چو طوفان خروشید   3) چشمه زیبا از کوه جوشید.                                    4) چهره بگشاد همچو برق خندید7-    بیت « شیخ بخندید وبگفتش ای سلیم      این درخت علم باشد ای علیم » از چند جمله تشکیل شده است؟1)     سه جمله                          2) چهار جمله          3) پنج جمله                4) شش جمله8-    كدام گزینه تركیب اضافی است؟    1) برگ سبز                2) انسان دانا          3) بازیهای المپیك                  4) پسر شجاع9-    تعداد جمله های كدام مصراع ، كمتر است؟     1) تا چه خورم صیف چه پوشم شتا                     2) نگر تا كه دهقان دانا چه گفت     3) به كاویدن دشت بردند رنج                             4) چشمه كم كم خشك شد بی آب شد « در چهار كلمه داده شده ، گزینه متفاوت با سه گزینه دیگر را مشخص نمایید .»10-         1) كسل كننده        2) خسته          3) خسته كننده          4) ملال آور11-         1) فاتح              2) فتحه              3)  مفتوح            4) افتتاح12-        1) پیكان            2) اتومبیل               3) پژو                4) مزدا13-         1) شامگاه          2) آنگاه             3) نگاه                   4) بیگاه14- در عبارت (( ای ایران از کویر نمک تا جنگل های سرسبزشمال،از خراسان بزرگ تاروستایی کوچک در دامنه های بینالود زیبا، دوستت داریم .))  به ترتیب چند حرف اضافه وصفت وجود دارد؟   1) چهار/ دو      2) پنج/ چهار          3) شش/ پنج                4) پنج / پنج15-  کدام گزینه به معنای « دانا و دانشمند » است؟       1) صاحب                  2) سرور                           3) فاضل                             4) رازی16- كدام فعل نا گذرا می باشد؟    1) افكند                        2) انداخت                        3) بخشید                            4) لرزید17- كدام جمله ضمیر نقش مفعولی دارد؟      1) آهسته به طرف او رفتم .                                     2) من با شما حرف زدم.      3) مسعود آنها را دید.                                              4) اوخسته شد.18- از چهار بیت زیر ، پیام ومفهوم كدام بیت با بقیه فرق دارد؟      1) زكوشش به هـر چیز خـواهی رسید                  بـه هر چیـز خواهی كمـاهی رسیـد      2) نـا برده رنج گنـج میسر نمی شود                   مزد آن گرفت كه جان برادر كار كرد      3) گـرت پـایـداری اسـت در كــار هـا                     شـود سـهل پـیش تـودشـوار هـا      4) زنـیـرو بـود مــرد را راسـتـی                            زسستـی كـژی زایـد و كـاستـی19- مسعود ساكن شهر مشهد است. اوبرای شركت در جلسه ای یك روزه دیروز وارد تهران شد.اوپنج نوبت نماز یومیه خود را در آنجا بجا آورد. اودیروز چند ركعت نماز بجا آورد؟     1) 10                       2) 11                          3) 16                                    4) 1720-در جمله زیر چند قید به كار رفته است؟« حمید ، دوشنبه در كلاس انشا نوشت. »     1) یك قید                 2) دوقید                       3) سه قید                             4) چهار قید21- در عید .   .   . دین اسلام كامل شد.      1) عید فطر               2) عید قربان                3) عید مبعث                        4) عید غدیر22- متضاد كلمه خرسند كدام گزینه است؟     1) آزمند                    2) غمگین                       3) مستمند                          4) فرهمند23- كدام شاعر « آدمیت را شریك بودن درغم دیگران بودن » می داند؟     1) فردوسی                2) مولوی                       3) سعدی                           4) نظامی24-   كدام گزینه به معنی « همگی » است؟    1) تن به تن         2) سر به سر          3) پشت به پشت                 4) جان به جان25-  در یك فرودگاه هر16 دقیقه یك هواپیما  پرواز می كند. اگر اولین هواپیما ساعت 7 صبح پرواز كند ، هواپیما پانزدهم درچه ساعتی باید پرواز كند؟      1) 10                  2) 30 : 10                          3) 45 : 10                              4) 11

1- مداد را به قیمت 6000 تومان خریدیم . اگر ارزش یک جعبه خالی 250 تومان باشد . قیمت یک بسته مداد 24 تایی بدون جعبه چند تومان است ؟

الف ) 1280    ب) 950        ج ) 250         د) 6400

2- 2 ساعت و 10 ثانیه می شود ................... ثانیه ؟

    الف )      6010        ب ) 3610         ج) 7210         د) 6210

3 – دو  هکتار مساحت مربعی است  که اندازه ی هر ضلع آن چند متر است ؟

   الف ) 20       ب) 2000      ج ) 200     د) 20000

4-   کدام  دسته از کسرهای زیر با هم مساوی هستند ؟

   الف )                                    ب)                                   ج)                                      د )

5- کسر         مساوی با کدام یک از کسرهای زیر است ؟

 الف )                                      ب)                                    ج )                                     د )

6-   در نگاره روبرو چند مثلث هست ؟

          الف ) 6                            ب ) 8

            ب)   9                         ج) 11

7-   محیط مثلث متساوی الاضلاع 30 سانتی متر است طول هر ضلع آن چقدر ات ؟

        الف )  15                    ب ) 10        ج ) 11                د )13

8-   از دو نقطه چند خط راست می گذرد ؟

   الف )     2               ب ) 6              ج )1                     د ) بی شمار

9-   سه چهارم عدد 24 برابر است با با چه عددی ؟

   الف ) 24                 ب) 12        ج ) 18         د ) 8

10 – در بین کسرهای زیر کدام یک از سایر کسرها بزرگتر است ؟

  الف )                           ب )                                    ج )                          د )

علوم

11-  محل اصلی غذا سازی گیاهان کدام است ؟

الف ) برگ                  ب) ساقه                  ج ) ریشه               د) میوه

12-  اولین گروه مهره دارانی که در روی زمین به وجود آمدند چه نام دارند ؟

    الف )      خزندگان            ب ) ماهی ها          ج) تک سلولی          د) پرندگان

13- چگونه می توان رنگهای مختلف را دید ؟

   الف ) با دوربین                     ب) با تلسکوپ           ج ) با عدسی        د) به وسیله پاشیدن آب

14-با کدام یک می توان نور خورشید را تجزیه کرد ؟

   الف )  ذره بین                ب) شیشه صاف               ج)  منشور              د ) کاغذ

15- کدام یک از تغییرات زیر شمیایی است ؟

 الف )هضم غذا             ب)مخلوط نمک و شکر      ج )   آرد کردن گندم       د ) محلول شکر و آب

     16 -  کدام یک نوعی سطح  شیب دار است ؟

          الف ) قرقره                ب ) الاکلنگ                 ج )   در بازکن                     د )    نردبان

17-کدام یک از موارد زیر عنصر است ؟

        الف )  آب                          ب ) نمک                    ج ) آهن                        د )نفت

18-در کدام یک از وسایل زیر عدسی  استفاده نشده است ؟

   الف ) دوربین فیلم برداری            ب ) عینک          ج )تلسکوپ           د ) کوره آفتابی

19-از کدام قسمت های بدن فسیل بهتری تشکیل می شود ؟

   الف ) استخوان و پوست             ب) دندان و گوشت      ج ) استخوان و دندان     د ) گوشت و پوست

20 – ربایش مولکولی در کدام یک از اجسام زیر بیشتر است ؟

الف ) میخ                                       ب) پارچه                           ج) هوا                        د ) شیشه

ادبیات 

21- کدام یک از کلمه های زیر اسم است ؟ 

الف ) آسیا                   ب) بزرگ                   ج ) تمیز                د) انبوه

22- کدام یک از کلمه های زیر منادا   است ؟ 

    الف )      آشکارا           ب ) یکتا             ج) پروردگارا            د) پذیرا

23 – شعر(( توانا بود هرکه دانا بود))  از کیست 

   الف ) حافظ                      ب) فردوسی            ج ) سعدی             د) پروین اعتصامی 

24- کدام یکاز فعل زیر انجام کاری را نشان می دهد ؟

   الف )  هستم                     ب) نبود                    ج)  می خوانید              د ) خوشحال است

25- معنی کدام گزینه نادرست است ؟

 الف )استوار = محکم              ب)شعف = شادمانی       ج )   ناگوار = خوشایند        د ) افزون = کمتر

     6 2-  کدام کلمه از نظر املایی غلط است ؟

          الف ) مرحون               ب )می درید                   ج )   خدمت گذار                      د )   یا س

      27- هم خانواده کدام کلمه نادرست است ؟

        الف ) حفظ ( حافظ )      ب ) صبر ( صابر )                ج ) گفت ( گفتار )                     د )کلام (کمال)

28-  علامت ( !  ) برای تعجب ، در کدام مورد به درستی به کار نرفته است ؟

   الف )عجب هوایی  !              ب ) وای بر من  !         ج )ای کاش قبول می شدم !            د ) چرا نمی آیی  !

29-در متن زیر چند فعل وجود دارد ؟

( دو کس رنج بیهوده بردند و سعی بی فایده کردند )

   الف )  3                          ب)  2               ج ) 4                 د ) 1

30 – کدام یک از کلمه  های  زیر به شکل مفرد ست ؟

الف ) قلوب                    ب) اوایل                            ج) عالم                         د ) اعماق

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 01:18 ب.ظ

With thanks, Loads of info.

cialis in sconto cialis tablets for sale only best offers 100mg cialis side effects for cialis cialis 5mg prix tadalafil 10 mg achat cialis en suisse precios de cialis generico prezzo di cialis in bulgaria buy name brand cialis on line
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 07:52 ب.ظ

Excellent material. With thanks!
where to buy viagra without prescription buy viagra uk pharmacy order viagra cheap sildenafil tablets where can i buy cheap viagra buying cheap viagra buy viagra india buy viagra with no prescription how to buy generic viagra online where can i buy cheap viagra
شنبه 18 فروردین 1397 09:13 ب.ظ

You actually revealed it really well!
cialis prezzo al pubblico cialis billig buy online cialis 5mg click here to buy cialis buy cialis online nz cialis 20 mg effectiveness achat cialis en suisse cialis purchasing cialis generico online trusted tabled cialis softabs
جمعه 17 آذر 1396 12:25 ق.ظ
Nice post. I was checking constantly this blog and I'm
impressed! Very helpful information specially the
final phase :) I maintain such information much.

I used to be looking for this particular info
for a long time. Thanks and good luck.
چهارشنبه 30 فروردین 1396 07:42 ب.ظ
I am not positive the place you are getting your
information, but great topic. I needs to spend a while finding out more or working out more.
Thanks for great info I was on the lookout for this information for
my mission.
چهارشنبه 18 اردیبهشت 1392 06:50 ب.ظ
سوالات غلطه سوال25 سری اول و سوال3 سری دوم
دوشنبه 26 فروردین 1392 01:20 ب.ظ
مطمئنی این سئوال ها برای تیز هوشان هستند
چون خیلی اسون است
سید حمیدرضا محمودیگوشه ی ورقه رو بخون
جمعه 22 دی 1391 12:48 ب.ظ
مرسی از سوالات
مهران میرزا حسینیقابلی نداشت
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

تعبیر خواب آنلاین