تبلیغات
سوالات آزمون تیزهوشان - سری دوم سوالات تیزهوشان پنجم
 
سوالات آزمون تیزهوشان
سوالات در ادامه مطلب - در ادامه ی مراحل تقسیمات کشوری ، به جای نقطه چین کدام گزینه را باید نوشت؟       ...............? استان ? کشور

  الف : شهر              ب : مر کز استان      ج : ناحیه          د : شهرستان

2- تراکم جمعیت در کدام طرف ایران بیشتر است ؟

الف: شمال و شمال شرقی           ب:جنوب و جنوب شرقی              

 ج: شمال و شمال غربی               د: جنوب و جنوب غربی

3- کدام یک از محصولات زیر در بیش تر نواحی ایران کشت می شود؟

الف : برنج و پنبه          ب : گندم و جو         ج : مرکبات و پسته        د : گندم و خرما

4- استان مهم نفت خیز ایران کدام یک از گزینه های زیراست؟

الف : خوزستان         ب : هرمزگان             ج : خراسان رضوی           د: بوشهر

5- کدام جمله غلط است

الف: ییلاق یعنی رفتن به مناطق سردسیر                                   

  ب: دیگ بخار در کارخانه ی صنایع مادر تولید می شود

ج: رود های مهم ترکمنستان از کشورهای ایران و افغانستان سرچشمه می گیرند.                   د: هیچ کدام

6- همسایگان غربی ایران کدامند ؟

الف: ترکیه ، عراق          ب: افغانستان، پاکستان        

 ج: ترکمنستان، جمهوری آذربایجان، ارمنستان      د: ارمنستان، نخجوان

7- کشور ترکمنستان از نظر تولید چه محصولی در جهان معروف است ؟

الف : قالی بافی        ب: پنبه            ج: صنایع دستی             د: اسب های ترکمنی

8- دو قسمت جمهوری آذربایجان به چه وسیله ای از هم جدا شده اند؟

الف: ارمنستان              ب: ترکمنستان            ج: نخجوان                 د: گرجستان

9- مرکز ترکیه و عراق به ترتیب کدام یک از شهرهای زیر است؟

الف: استانبول ،  بغداد              ب: استانبول ، بصره                    

ج: آنکارا ، بصره                        د : آنکارا ، بغداد

10- جلگه ی وسیع سند درکدام کشور قرار دارد؟

الف افغانستان         ب: ترکیه                 ج: پاکستان               د: عراق

 

11- کدام یک از افراد زیرقبل از بعثت پیامبر از دنیا رفت؟

الف: آمنه مادر پیامبر            ب: عبدالله پدر پیامبر                  

  ج: عبدالمطلب پدر بزرگ پیامبر          د: همه ی موارد

12- به جانشینی پیامبر چه می گویند؟

الف: بعثت           ب: بیعت                ج: خلافت                           د: نبوت

13- سلسله ی بنی امیه ( امویان) را چه کسی تأسیس کرد؟

الف: ابومسلم خراسانی        ب: معاویه             ج: ابوسفیان                  د: یزید

14- کدامیک جزء سلسله های ترک زبان که بر ایران حکومت کردند محسوب نمی شود؟

   الف : سامانیان       ب: غزنویان          ج: سلجوقیان                د: خوارزمشاهیان

15- کدام پادشاه خود را وکیل الرّعایا نامید؟

الف: آقامحمد خان                 ب: شاه اسماعیل                      

  ج: کریم خان زند                             د: ناصرالدین شاه

16- کدام عبارت صحیح است؟

الف: شاه عباس پایتخت صفویه را به اصفهان منتقل کرد.           

 ب: افغان ها هفت سال بر ایران حکومت کردند

ج: مدرسه ی دارالفنون در زمان ناصرالدین شاه و به دستور امیرکبیر تأسیس شد.   

 د: همه ی موارد صحیح است

 

17-در زمان ما وظیفه ی رهبری بر عهده ی کیست؟

الف: کسی که اسلام را به خوبی بشناسد.            ب: پیامبر                

 ج: امامان                       د: پیشوایان دینی

18- بر اساس قانون اساسی وظیفه ی دادگستری چیست؟

الف: نظارت بر اجرای درست قوانین        ب: رسیدگی به شکایات مردم       

 ج: نظارت بر مجلس و دولت           د: الف و ب

19- در جمهوری اسلامی مهمترین وظیفه ی حکومت چیست؟

ب : پاسداری از دین اسلام و اجرای قوانین اسلامی              الف : نگهبانی از استقلال کشور

  ج : گسترش آموزش و پرورش                                د : همه ی موارد

20- کدام عبارت غلط است؟

الف: درباره ی همه ی مسائل نمی توان از طریق شورا تصمیم گرفت.

ب: مهمترین قانون هر کشور قانون اسلام است.

ج:حکومت جامعه ی ما از نوع ولایت فقیه است.

د: در جامعه ی اسلامی هر کس در برابر رفتار دیگران نیز مسئول است.

 

21- احمد با خود اندیشید  « اگر به آب در حال جوشیدن نمک اضافه کنم ، آب از جوش خواهد افتاد » این جمله چیست؟

  الف: فرضیه            ب: نظریه            ج: آزمایش                 د: جمع آوری اطلاعات

22- کدام یک تغییر فیزیکی است؟

  ج   : کپک زدن نان         د :  ب و ج    الف: تشکیل ابر          ب: زرد شدن برگ درخت

23-  اتم های تشکیل دهنده ی کدام ماده مثل هم نمی باشد؟

    الف: آلومینیم                      ب: طلا                  ج: نمک                  د: آهن   

24- در کدام هوا امکان مشاهده ی رنگین کمان وجود دارد؟

   الف: هوای آفتابی و خشک                              ب: هوای ابری و مرطوب

   ج:  هوای مرطوب پس از باران                 د: هوای آفتابی پس از باران

25- چرا مواد خاصیت های متفاوتی دارند؟

الف : چون مولکول هر ماده با ماده ی دیگر متفاوت است .

 ب  : چون مواد از حالتی به حالتی دیگر تغییر می کنند.

د  : چون مولکول ها اتم دارند.           ج   : چون مواد از مولکول ساخته شده اند.  

26- عامل ایجاد کدام دسته از بیماری های زیر باکتری ها هستند؟

الف: حصبه ، وبا ، آبله                 ب:  کزاز ، سل ، وبا             

   ج: سل ، آبله ، سرخک               د: کزاز ، سرخک ، آبله

27- محمد هنگام بازی به زمین خورد و پایش زخم شد. اگر خون ریزی شدید نباشد، او قبل از هر کاری باید...

الف: محل زخم را با آب بشوید      ب: محل زخم را با دستمال ببندد   

  ج: محل زخم را ضد عفونی کند.   د: واکسن کزاز تزریق کند.

28- گیاخاک مانند کدام یک از موارد زیر در خاک عمل می کند؟

الف: باکتری ها               ب: قارچ ها                 ج: کود                     د: مواد معدنی

29- در یک اتاق تاریک ، هیچ چیز دیده نمی شود. کدام جمله درست تر است؟

الف: از چشم نوری به چیزهایی که در اتاق است نمی رسد.                 

  ب: نوری از چیزهای موجود در اتاق به چشم نمی رسد.

ج: چیزهایی که در اتاق هستند تمام نورها را جذب می کنند.       

 د: ممکن است نور به چشم ما می رسد ولی چشم ما سالم نیست.

30- داروی پنی سیلین از کدام یک از موجودات زیر به دست می آید؟

  الف : جلبک ها            ب: ویروس ها                ج:باکتری ها                  د: قارچ ها

 

31- کدام رقم از عدد روبرو را پاک کنیم تا « پنجاه میلیارد و بیست و سه میلیون و نه هزار خوانده شود؟     500230009000

الف: یکان             ب: دهگان هزار            ج:  صدگان میلیون             د: یکان میلیارد

32  حاصل عبارت روبرو کدام است؟   دو و شش هفتم به اضافه ی سه و چهار پنجم

الف: پنج و ده سی و پنجم             ب: شش و بیست و چهار سی و پنجم

ج: پنج و بیست و سه سی و پنجم     د: شش و بیست و سه سی و پنجم               

33-  ربع 60 تا برابر است با:             

 الف) 30 تا            ب) 20 تا                   ج)15 تا                 د) 12 تا

  34- در جای خالی چه عددی را قرار دهیم تا تساوی درست باشد؟     مخرج 20= شش هشتم          

الف : 18                          ب: 15                 ج: 12                        د: 9

35- مساحت زمینی به شکل لوزی به قطرهای 400 متر و 150 متر چند هکتار است؟

الف: 60000 هکتار      ب: 60 هکتار                  ج: 6هکتار            د: 3هکتار

36- کدام گزینه غلط است؟

الف: 3/20 متر = 2030 سانتیمتر                ب: 1/0 سانتیمتر = یک میلیمتر

ج: 07/4 کیلوگرم = 4007 گرم                     د: 009/1 متر =  1009میلیمتر

37-   %30 عدد 120 چند تا می شود؟

الف: 4 تا                           ب: 36تا                  ج: 90تا                 د: 360تا

38- حاصل تفریق دو عدد مرکب ?14    ?56      7  و ?27    ?53      4 کدام است؟

الف: 57    3     3                         ب: 47       2       3                           

   ج:  13      3     3                         د: 47    3     3

39- نسبت وزن یک مادر به فرزندش مثل 7 به2 است. اگر وزن مادر 63 کیلوگرم باشد وزن فرزند او چند کیلوگرم است.

الف: 9کیلوگرم             ب: 14 کیلو گرم         ج: 18 کیلوگرم      د: 45 کیلوگرم

40 – دو جعبه ی مکعبی شکل داریم یکی به ابعاد 2سانتیمتر و دیگری به ابعاد 6سانتیمتر. در داخل جعبه ی بزرگ چند جعبه از نوع کوچک جا می گیرد؟ 

الف؟ 27تا                      ب: 8تا                    ج: 9تا                       د: 3 تا

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جمعه 16 آذر 1397 12:52 ب.ظ

Cheers. An abundance of knowledge!

cialis 200 dollar savings card tadalafil tablets low dose cialis blood pressure cialis 100 mg 30 tablet cialis 20 mg cialis generique brand cialis nl interactions for cialis cialis para que sirve we choice cialis pfizer india
چهارشنبه 14 آذر 1397 09:59 ب.ظ

Incredible a lot of wonderful facts!
cialis 5 mg funziona acquisto online cialis get cheap cialis price cialis best cialis professional yohimbe generic cialis cialis sale online buy cialis i recommend cialis generico dose size of cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 07:07 ق.ظ

Many thanks! I value this!
cialis sale online chinese cialis 50 mg canadian discount cialis prescription doctor cialis cialis preise schweiz we recommend cialis info cuanto cuesta cialis yaho canadian cialis canadian cialis 200 cialis coupon
سه شنبه 13 آذر 1397 08:40 ق.ظ

Wonderful facts. Kudos!
enter site natural cialis discount cialis online cialis cialis manufacturer coupon cialis 05 cialis wir preise cialis from canada cialis 5 mg tadalafil 5mg cialis online holland
دوشنبه 12 آذر 1397 08:47 ب.ظ

You stated this exceptionally well.
cialis kaufen wo cialis official site buy cialis online nz cialis prezzo di mercato purchase once a day cialis cialis 5mg cialis 5 mg buy cialis para que sirve prix de cialis cialis generic tadalafil buy
یکشنبه 11 آذر 1397 08:18 ب.ظ

Beneficial write ups. Thanks a lot!
female cialis no prescription cialis coupons printable pastillas cialis y alcoho cialis en 24 hora cialis flussig generic cialis levitra only best offers 100mg cialis cialis vs viagra cialis generika in deutschland kaufen cialis tablets for sale
شنبه 10 آذر 1397 07:22 ق.ظ

You have made your stand quite clearly.!
cialis pills price each cialis kamagra levitra cialis uk viagra cialis levitra cialis taglich prix cialis once a da sublingual cialis online cialis rckenschmerzen cialis para que sirve cialis tadalafil online
جمعه 9 آذر 1397 08:04 ب.ظ

Nicely put. Regards.
cialis cost opinioni cialis generico miglior cialis generico venta cialis en espaa cialis generique 5 mg cialis 20 mg cialis savings card cialis online order generic cialis online cialis for daily use
جمعه 9 آذر 1397 08:14 ق.ظ

You explained it superbly!
viagra or cialis tadalafil tablets il cialis quanto costa how to buy cialis online usa cialis reviews are there generic cialis cialis pas cher paris where do you buy cialis cialis e hiv buying cialis on internet
پنجشنبه 8 آذر 1397 09:07 ب.ظ

Regards. Great stuff!
estudios de cialis genricos how to purchase cialis on line cialis pills price each low cost cialis 20mg how does cialis work tarif cialis france cialis daily dose generic cialis price thailand buy cialis uk no prescription cialis 5 mg para diabeticos
چهارشنبه 7 آذر 1397 08:44 ب.ظ

Cheers! Excellent information!
where do you buy cialis cialis generique purchasing cialis on the internet cialis 10mg prix pharmaci cialis generico cialis prices in england side effects for cialis walgreens price for cialis cialis name brand cheap cialis 20 mg
چهارشنبه 7 آذر 1397 08:57 ق.ظ

Thanks, Loads of posts!

wow cialis 20 cialis therapie generic cialis at walmart cialis generico buying cialis on internet cialis online napol tadalafil generic cialis dosage opinioni cialis generico generic cialis with dapoxetine
یکشنبه 1 مهر 1397 09:31 ق.ظ

Whoa lots of amazing info.
trust pharmacy of canada are canadian online pharmacies safe canadian cialis pharmacy near me pharmacy canada best canadian drug canadian prescriptions online canadian pharmacy viagra drugstore online reviews canadian pharmacies online prescriptions
پنجشنبه 15 شهریور 1397 09:10 ب.ظ

Kudos. I like it!
cialis 5mg prix india cialis 100mg cost india cialis 100mg cost cialis patentablauf in deutschland cialis 10mg prix pharmaci cialis side effects cialis price thailand cialis sale online 200 cialis coupon wow cialis 20
سه شنبه 13 شهریور 1397 03:30 ب.ظ

Thank you, Quite a lot of advice.

buy viagra online germany uk online pharmacy viagra best place to buy viagra online where to buy herbal viagra what is viagra buy generic viagra online online pharmacy online how old do you have to be to buy viagra is it legal to buy viagra buy viagra from canada
دوشنبه 12 شهریور 1397 01:05 ب.ظ

Good stuff. Kudos!
cialis super kamagra buy cialis cheap 10 mg cialis e hiv tadalafil 5mg cialis dosage cialis qualitat we recommend cheapest cialis i recommend cialis generico viagra or cialis cialis canada on line
سه شنبه 23 مرداد 1397 08:27 ق.ظ

Thanks, Valuable information.
online prescription for viagra safe buy viagra online purchase of viagra sildenafil buy uk can you buy viagra at walgreens how to get viagra prescription cheap viagra online usa buy viagra online price viagra cheap no prescription where buy viagra
سه شنبه 23 مرداد 1397 12:04 ق.ظ

Thanks! Lots of stuff!

cialis generico en mexico only best offers 100mg cialis viagra cialis levitra achat cialis en europe cialis 30 day trial coupon cost of cialis cvs 40 mg cialis what if i take only best offers 100mg cialis cialis for sale in europa cialis et insomni
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 05:31 ب.ظ

Many thanks, An abundance of write ups.

cialis 100mg suppliers we recommend cialis best buy cialis 30 day trial coupon cialis patent expiration how does cialis work effetti del cialis cialis professional from usa cialis generic availability how does cialis work enter site very cheap cialis
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 08:40 ب.ظ

Nicely put. Thank you!
where to purchase viagra viagra online rx viagra on prescription uk how to buy viagra without seeing a doctor buy viagra pay with paypal buy viagra online without prescription uk buy viagra using paypal buy viagra online canada how to purchase viagra viagra uk buy
شنبه 18 فروردین 1397 09:53 ب.ظ

You actually revealed it well!
cialis et insomni cialis cipla best buy venta cialis en espaa prices for cialis 50mg deutschland cialis online cialis prices side effects for cialis generic low dose cialis cialis dosage compare prices cialis uk
جمعه 3 فروردین 1397 12:17 ق.ظ

Thanks a lot. Numerous facts.

generic cialis cialis generico in farmacia cialis sale online cialis generika in deutschland kaufen tadalafil tablets ou acheter du cialis pas cher cialis manufacturer coupon cialis 20 mg best price cialis patentablauf in deutschland overnight cialis tadalafil
جمعه 24 شهریور 1396 06:35 ب.ظ
Touche. Great arguments. Keep up the amazing work.
جمعه 1 اردیبهشت 1396 12:53 ق.ظ
Hello there, I do believe your web site could possibly be having
browser compatibility issues. Whenever I look at your web site in Safari, it
looks fine however when opening in Internet Explorer, it's got some overlapping issues.
I simply wanted to provide you with a quick heads up!
Aside from that, fantastic blog!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

تعبیر خواب آنلاین