تبلیغات
سوالات آزمون تیزهوشان - سری دوم سوالات تیزهوشان پنجم
 
سوالات آزمون تیزهوشان
سوالات در ادامه مطلب - در ادامه ی مراحل تقسیمات کشوری ، به جای نقطه چین کدام گزینه را باید نوشت؟       ...............? استان ? کشور

  الف : شهر              ب : مر کز استان      ج : ناحیه          د : شهرستان

2- تراکم جمعیت در کدام طرف ایران بیشتر است ؟

الف: شمال و شمال شرقی           ب:جنوب و جنوب شرقی              

 ج: شمال و شمال غربی               د: جنوب و جنوب غربی

3- کدام یک از محصولات زیر در بیش تر نواحی ایران کشت می شود؟

الف : برنج و پنبه          ب : گندم و جو         ج : مرکبات و پسته        د : گندم و خرما

4- استان مهم نفت خیز ایران کدام یک از گزینه های زیراست؟

الف : خوزستان         ب : هرمزگان             ج : خراسان رضوی           د: بوشهر

5- کدام جمله غلط است

الف: ییلاق یعنی رفتن به مناطق سردسیر                                   

  ب: دیگ بخار در کارخانه ی صنایع مادر تولید می شود

ج: رود های مهم ترکمنستان از کشورهای ایران و افغانستان سرچشمه می گیرند.                   د: هیچ کدام

6- همسایگان غربی ایران کدامند ؟

الف: ترکیه ، عراق          ب: افغانستان، پاکستان        

 ج: ترکمنستان، جمهوری آذربایجان، ارمنستان      د: ارمنستان، نخجوان

7- کشور ترکمنستان از نظر تولید چه محصولی در جهان معروف است ؟

الف : قالی بافی        ب: پنبه            ج: صنایع دستی             د: اسب های ترکمنی

8- دو قسمت جمهوری آذربایجان به چه وسیله ای از هم جدا شده اند؟

الف: ارمنستان              ب: ترکمنستان            ج: نخجوان                 د: گرجستان

9- مرکز ترکیه و عراق به ترتیب کدام یک از شهرهای زیر است؟

الف: استانبول ،  بغداد              ب: استانبول ، بصره                    

ج: آنکارا ، بصره                        د : آنکارا ، بغداد

10- جلگه ی وسیع سند درکدام کشور قرار دارد؟

الف افغانستان         ب: ترکیه                 ج: پاکستان               د: عراق

 

11- کدام یک از افراد زیرقبل از بعثت پیامبر از دنیا رفت؟

الف: آمنه مادر پیامبر            ب: عبدالله پدر پیامبر                  

  ج: عبدالمطلب پدر بزرگ پیامبر          د: همه ی موارد

12- به جانشینی پیامبر چه می گویند؟

الف: بعثت           ب: بیعت                ج: خلافت                           د: نبوت

13- سلسله ی بنی امیه ( امویان) را چه کسی تأسیس کرد؟

الف: ابومسلم خراسانی        ب: معاویه             ج: ابوسفیان                  د: یزید

14- کدامیک جزء سلسله های ترک زبان که بر ایران حکومت کردند محسوب نمی شود؟

   الف : سامانیان       ب: غزنویان          ج: سلجوقیان                د: خوارزمشاهیان

15- کدام پادشاه خود را وکیل الرّعایا نامید؟

الف: آقامحمد خان                 ب: شاه اسماعیل                      

  ج: کریم خان زند                             د: ناصرالدین شاه

16- کدام عبارت صحیح است؟

الف: شاه عباس پایتخت صفویه را به اصفهان منتقل کرد.           

 ب: افغان ها هفت سال بر ایران حکومت کردند

ج: مدرسه ی دارالفنون در زمان ناصرالدین شاه و به دستور امیرکبیر تأسیس شد.   

 د: همه ی موارد صحیح است

 

17-در زمان ما وظیفه ی رهبری بر عهده ی کیست؟

الف: کسی که اسلام را به خوبی بشناسد.            ب: پیامبر                

 ج: امامان                       د: پیشوایان دینی

18- بر اساس قانون اساسی وظیفه ی دادگستری چیست؟

الف: نظارت بر اجرای درست قوانین        ب: رسیدگی به شکایات مردم       

 ج: نظارت بر مجلس و دولت           د: الف و ب

19- در جمهوری اسلامی مهمترین وظیفه ی حکومت چیست؟

ب : پاسداری از دین اسلام و اجرای قوانین اسلامی              الف : نگهبانی از استقلال کشور

  ج : گسترش آموزش و پرورش                                د : همه ی موارد

20- کدام عبارت غلط است؟

الف: درباره ی همه ی مسائل نمی توان از طریق شورا تصمیم گرفت.

ب: مهمترین قانون هر کشور قانون اسلام است.

ج:حکومت جامعه ی ما از نوع ولایت فقیه است.

د: در جامعه ی اسلامی هر کس در برابر رفتار دیگران نیز مسئول است.

 

21- احمد با خود اندیشید  « اگر به آب در حال جوشیدن نمک اضافه کنم ، آب از جوش خواهد افتاد » این جمله چیست؟

  الف: فرضیه            ب: نظریه            ج: آزمایش                 د: جمع آوری اطلاعات

22- کدام یک تغییر فیزیکی است؟

  ج   : کپک زدن نان         د :  ب و ج    الف: تشکیل ابر          ب: زرد شدن برگ درخت

23-  اتم های تشکیل دهنده ی کدام ماده مثل هم نمی باشد؟

    الف: آلومینیم                      ب: طلا                  ج: نمک                  د: آهن   

24- در کدام هوا امکان مشاهده ی رنگین کمان وجود دارد؟

   الف: هوای آفتابی و خشک                              ب: هوای ابری و مرطوب

   ج:  هوای مرطوب پس از باران                 د: هوای آفتابی پس از باران

25- چرا مواد خاصیت های متفاوتی دارند؟

الف : چون مولکول هر ماده با ماده ی دیگر متفاوت است .

 ب  : چون مواد از حالتی به حالتی دیگر تغییر می کنند.

د  : چون مولکول ها اتم دارند.           ج   : چون مواد از مولکول ساخته شده اند.  

26- عامل ایجاد کدام دسته از بیماری های زیر باکتری ها هستند؟

الف: حصبه ، وبا ، آبله                 ب:  کزاز ، سل ، وبا             

   ج: سل ، آبله ، سرخک               د: کزاز ، سرخک ، آبله

27- محمد هنگام بازی به زمین خورد و پایش زخم شد. اگر خون ریزی شدید نباشد، او قبل از هر کاری باید...

الف: محل زخم را با آب بشوید      ب: محل زخم را با دستمال ببندد   

  ج: محل زخم را ضد عفونی کند.   د: واکسن کزاز تزریق کند.

28- گیاخاک مانند کدام یک از موارد زیر در خاک عمل می کند؟

الف: باکتری ها               ب: قارچ ها                 ج: کود                     د: مواد معدنی

29- در یک اتاق تاریک ، هیچ چیز دیده نمی شود. کدام جمله درست تر است؟

الف: از چشم نوری به چیزهایی که در اتاق است نمی رسد.                 

  ب: نوری از چیزهای موجود در اتاق به چشم نمی رسد.

ج: چیزهایی که در اتاق هستند تمام نورها را جذب می کنند.       

 د: ممکن است نور به چشم ما می رسد ولی چشم ما سالم نیست.

30- داروی پنی سیلین از کدام یک از موجودات زیر به دست می آید؟

  الف : جلبک ها            ب: ویروس ها                ج:باکتری ها                  د: قارچ ها

 

31- کدام رقم از عدد روبرو را پاک کنیم تا « پنجاه میلیارد و بیست و سه میلیون و نه هزار خوانده شود؟     500230009000

الف: یکان             ب: دهگان هزار            ج:  صدگان میلیون             د: یکان میلیارد

32  حاصل عبارت روبرو کدام است؟   دو و شش هفتم به اضافه ی سه و چهار پنجم

الف: پنج و ده سی و پنجم             ب: شش و بیست و چهار سی و پنجم

ج: پنج و بیست و سه سی و پنجم     د: شش و بیست و سه سی و پنجم               

33-  ربع 60 تا برابر است با:             

 الف) 30 تا            ب) 20 تا                   ج)15 تا                 د) 12 تا

  34- در جای خالی چه عددی را قرار دهیم تا تساوی درست باشد؟     مخرج 20= شش هشتم          

الف : 18                          ب: 15                 ج: 12                        د: 9

35- مساحت زمینی به شکل لوزی به قطرهای 400 متر و 150 متر چند هکتار است؟

الف: 60000 هکتار      ب: 60 هکتار                  ج: 6هکتار            د: 3هکتار

36- کدام گزینه غلط است؟

الف: 3/20 متر = 2030 سانتیمتر                ب: 1/0 سانتیمتر = یک میلیمتر

ج: 07/4 کیلوگرم = 4007 گرم                     د: 009/1 متر =  1009میلیمتر

37-   %30 عدد 120 چند تا می شود؟

الف: 4 تا                           ب: 36تا                  ج: 90تا                 د: 360تا

38- حاصل تفریق دو عدد مرکب ?14    ?56      7  و ?27    ?53      4 کدام است؟

الف: 57    3     3                         ب: 47       2       3                           

   ج:  13      3     3                         د: 47    3     3

39- نسبت وزن یک مادر به فرزندش مثل 7 به2 است. اگر وزن مادر 63 کیلوگرم باشد وزن فرزند او چند کیلوگرم است.

الف: 9کیلوگرم             ب: 14 کیلو گرم         ج: 18 کیلوگرم      د: 45 کیلوگرم

40 – دو جعبه ی مکعبی شکل داریم یکی به ابعاد 2سانتیمتر و دیگری به ابعاد 6سانتیمتر. در داخل جعبه ی بزرگ چند جعبه از نوع کوچک جا می گیرد؟ 

الف؟ 27تا                      ب: 8تا                    ج: 9تا                       د: 3 تا

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جمعه 24 شهریور 1396 05:35 ب.ظ
Touche. Great arguments. Keep up the amazing work.
پنجشنبه 31 فروردین 1396 11:53 ب.ظ
Hello there, I do believe your web site could possibly be having
browser compatibility issues. Whenever I look at your web site in Safari, it
looks fine however when opening in Internet Explorer, it's got some overlapping issues.
I simply wanted to provide you with a quick heads up!
Aside from that, fantastic blog!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

تعبیر خواب آنلاین